Algemene Voorwaarden Green steaming

Green steaming is onderdeel van Knol Cleaning Solutions

Knol Cleaning Solutions
Van ’t Hoffstraat 5
3361 GX  Dordrecht

Inschrijfnummer K.v.K. te Rotterdam: 230329540000
BTW nr: NL820154313B01
IBAN: NL46RABO0158038029

Artikel 1: Toepasselijkheid, definities

 1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en op alle overeenkomsten van koop en verkoop en/of tot uitvoering van onderhoudswerkzaamheden en/of reparatiewerkzaamheden van Knol Steam Cleaning System B.V., gevestigd te Dordrecht, hierna te noemen “Knol”.
 2. De koper c.q. de opdrachtgever zal in het navolgende worden aangeduid als “de wederpartij”. Indien in het navolgende een bepaling specifiek ziet op de situatie waarin de wederpartij een natuurlijke persoon is die niet handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf zal deze worden aangeduid als “de consument”.
 3. Bepalingen die afwijken van deze voorwaarden maken alleen deel uit van de tussen partijen gesloten overeenkomst indien en voor zover partijen dat uitdrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen.
 4. Onder “schriftelijk” wordt in deze algemene voorwaarden tevens verstaan: per e-mail, per fax of enige andere wijze van communicatie die met het oog op de stand der techniek en de in het maatschappelijk verkeer geldende opvattingen hiermee gelijk kan worden gesteld.
 5. Het mogelijk niet van toepassing zijn van een (deel van een) bepaling van deze algemene voorwaarden laat de toepasselijkheid van de overige bepalingen onverlet.
 6. Indien Knol op enig moment nalaat nakoming te verlangen van hetgeen partijen zijn overeengekomen, laat dit onverlet het recht van Knol op een later tijdstip alsnog nakoming te verlangen.
 7. De wederpartij kan zich niet beroepen op het feit dat de algemene voorwaarden niet ter hand gesteld zijn indien Knol dezelfde algemene voorwaarden al meerdere keren aan de wederpartij ter hand gesteld heeft en hiernaar heeft verwezen.

Artikel 2:              Overeenkomsten

 1. Mondelinge afspraken binden Knol eerst nadat deze schriftelijk door Knol zijn bevestigd dan wel zodra Knol met instemming van de wederpartij een aanvang met de uitvoeringshandelingen heeft gemaakt.
 2. Aanvullingen of wijzigingen op de algemene voorwaarden of anderszins wijzigingen of aanvullingen op de overeenkomst worden eerst na schriftelijke bevestiging door Knol bindend.

Artikel 3:              Aanbiedingen, offertes

 1. Alle aanbiedingen, offertes, prijslijsten etc. van Knol zijn vrijblijvend, tenzij ze een termijn voor aanvaarding bevatten. Indien een offerte c.q. aanbieding een vrijblijvend aanbod bevat en dit aanbod wordt door de wederpartij aanvaard, dan heeft Knol het recht het aanbod binnen 2 werkdagen na ontvangst van de aanvaarding te herroepen.
 2. De door Knol gehanteerde prijzen alsmede de in de aanbiedingen, offertes, prijslijsten e.d. vermelde prijzen zijn exclusief BTW en eventuele kosten. Deze kosten kunnen onder meer bestaan uit transportkosten, administratiekosten en declaraties van ingeschakelde derden. Een en ander, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders wordt vermeld.
 3. Een samengestelde prijsopgave verplicht Knol niet tot levering van een deel van de in de aanbieding of offerte begrepen zaken c.q. tot het verrichten van een deel van de in de aanbieding of offerte begrepen werkzaamheden tegen een overeenkomstig deel van de prijs.
 4. Prijzen in offertes zijn gebaseerd op bij opdracht of bestelling door de wederpartij verstrekte gegevens. Mochten deze gegevens naderhand gewijzigd worden, dan kan dit gevolgen hebben voor de prijzen.
 5. Aanbiedingen, offertes en prijzen gelden niet automatisch voor nabestellingen en nieuwe opdrachten.
 6. Indien de aanvaarding van de wederpartij afwijkt van het aanbod, dan is Knol hieraan niet gebonden. Er is dan geen overeenkomst tot stand gekomen, tenzij partijen uitdrukkelijk schriftelijk anders zijn overeengekomen.
 7. Getoonde en/of verstrekte modellen, alsmede opgaven van kleuren, afmetingen, gewichten en andere omschrijvingen in brochures, promotiemateriaal en/of op de website van Knol zijn zo nauwkeurig mogelijk, maar gelden slechts ter aanduiding. Hieraan kunnen geen rechten worden ontleend, tenzij partijen uitdrukkelijk schriftelijk anders zijn overeengekomen.
 8. De in het vorige lid genoemde modellen blijven te allen tijde eigendom van Knol en dienen op eerste verzoek van Knol te worden teruggezonden, tenzij partijen uitdrukkelijk schriftelijk anders zijn overeengekomen.
 9. Knol heeft het recht de kosten die verbonden zijn aan de aanbieding c.q. offerte bij de wederpartij in rekening te brengen, mits Knol de wederpartij vooraf schriftelijk op deze kosten heeft gewezen.
 10. a.   Indien tussen de datum van het sluiten van de overeenkomst en de uitvoering van de overeenkomst door de overheid en/of vakorganisaties wijzigingen worden gebracht in de lonen, arbeidsvoorwaarden of sociale verzekeringen e.d., is Knol gerechtigd de verhogingen aan de wederpartij door te berekenen. Mocht tussen voormelde data een nieuwe prijslijst door Knol c.q. door haar ingeschakelde derden of toeleveranciers worden uitgegeven en in werking treden dan is Knol gerechtigd de daarin vermelde prijzen aan de wederpartij in rekening te brengen.
 11. Voor de met de consument gesloten overeenkomst geldt dat prijsverhogingen 3 maanden na de totstandkoming van de overeenkomst mogen worden doorberekend c.q. in rekening gebracht. Bij prijsverhogingen binnen een kortere periode dan 3 maanden is de consument bevoegd de overeenkomst te ontbinden.

Artikel 4:              Inschakeling derden

Indien en voor zover een goede uitvoering van de overeenkomst dit vereist, heeft Knol het recht bepaalde leveringen c.q. werkzaamheden door derden te laten verrichten. Een en ander ter beoordeling van Knol.

 

Artikel 5:              Verplichtingen van de wederpartij

 1. De wederpartij dient ervoor te zorgen dat:
 2. De eventueel voor de uitvoering van de overeenkomst benodigde gegevens tijdig en in de door Knol gewenste vorm aan Knol ter beschikking worden gesteld;
 3. De zaken waaraan werkzaamheden dienen te worden verricht, op het overeengekomen tijdstip ter beschikking staan van Knol c.q. goed bereikbaar zijn voor de werkzaamheden;
 4. Knol op de vooraf bekendgemaakte werktijden toegang krijgt tot de locatie waar de werkzaamheden dienen te worden verricht. De locatie dient te voldoen aan de wettelijke veiligheidseisen en andere overheidsvoorschriften;
 5. De door de wederpartij aan Knol verstrekte informatiedragers, elektronische bestanden, software e.d. vrij zijn van virussen en/of defecten;
 6. Knol binnen een redelijke termijn voor de datum c.q. het tijdstip waarop volgens de overeenkomst de werkzaamheden uitgevoerd zouden worden, wordt gewaarschuwd indien Knol zijn werkzaamheden niet op het afgesproken tijdstip kan verrichten;
 7. Knol voor de uitvoering van de werkzaamheden kan beschikken over aansluitmogelijkheden voor de eventueel voor de werkzaamheden benodigde voorzieningen, zoals elektriciteit, gas, water e.d.. De kosten hiervan zijn voor rekening van de wederpartij. Verloren arbeidsuren als gevolg van tijdelijke c.q. langdurige uitval van de benodigde energie zijn voor rekening van de wederpartij;
 8. Op de locatie waar Knol en/of de door Knol ingeschakelde derden in het kader van de uitvoering van de overeenkomst werkzaamheden dienen te verrichten de door Knol en/of voornoemde derden in redelijkheid gewenste overige voorzieningen aanwezig zijn, zonder dat hieraan voor hen kosten zijn verbonden.
 9. De wederpartij draagt er zorg voor, dat de te verstrekken gegevens juist en volledig zijn. De wederpartij vrijwaart Knol voor de gevolgen voortvloeiend uit het niet juist en/of onvolledig zijn van de gegevens.
 10. Knol zal de door de wederpartij verstrekte gegevens vertrouwelijk behandelen en niet zonder toestemming van de wederpartij aan derden verstrekken.
 11. De wederpartij is aansprakelijk voor verlies van en/of schade aan de zaken, materialen, gereedschappen en apparatuur e.d. die Knol tijdens de uitvoering van de werkzaamheden bij de wederpartij heeft opgeslagen.
 12. Indien niet tijdig aan de in dit artikel genoemde verplichtingen is voldaan, is Knol gerechtigd de uitvoering van de overeenkomst op te schorten tot het moment dat de wederpartij wel aan deze verplichtingen heeft voldaan. De kosten in verband met de opgelopen vertraging dan wel de kosten voor het verrichten van extra werkzaamheden dan wel de overige hieruit voortvloeiende gevolgen zijn voor rekening en risico van de wederpartij.

Artikel 6:              Levering, leveringstermijnen

 1. Opgegeven termijnen waarbinnen de zaken moeten zijn geleverd c.q. de werkzaamheden moeten zijn verricht, kunnen nimmer worden beschouwd als fatale termijnen, tenzij partijen uitdrukkelijk schriftelijk anders zijn overeengekomen. Indien Knol haar verplichtingen uit de overeenkomst niet c.q. niet tijdig nakomt, dient zij derhalve schriftelijk in gebreke te worden gesteld.
 2. Bij levering c.q. de uitvoering van de werkzaamheden in gedeelten wordt elke levering c.q. fase als een afzonderlijke transactie beschouwd en kan door Knol per transactie worden gefactureerd.
 3. Het risico betreffende de geleverde zaken gaat over op de wederpartij op het moment van levering. Onder levering wordt in het kader van deze algemene voorwaarden verstaan: het moment waarop de te leveren zaken het pand, het magazijn of de winkel van Knol verlaten of voor afhalen ter beschikking staan van de wederpartij. Ingeval de werkzaamheden op locatie van de wederpartij dienen plaats te vinden dan wordt onder levering in het kader van deze algemene voorwaarden verstaan: het moment waarop de te leveren zaken op de locatie van de wederpartij dan wel de door de wederpartij aangewezen locatie aankomen.
 4. In afwijking van lid 3 van dit artikel wordt bij consumenten in het kader van deze algemene voorwaarden onder levering altijd verstaan: het moment waarop de zaken feitelijk ter beschikking staan van de consument.
 5. Verzending c.q. transport van de bestelde zaken geschiedt op een door Knol te bepalen wijze, maar voor rekening en risico van de wederpartij. Een en ander, tenzij partijen uitdrukkelijk schriftelijk anders zijn overeengekomen.
 6. In afwijking van lid 5 van dit artikel geldt voor consumenten dat verzending c.q. transport van de bestelde zaken voor risico van Knol is, maar voor rekening van de consument.
 7. Indien het niet mogelijk blijkt de werkzaamheden te verrichten dan wel de zaken aan de wederpartij te leveren wegens een oorzaak gelegen in de sfeer van de wederpartij, behoudt Knol zich het recht voor de zaken en/of materialen die voor de uitvoering van de overeenkomst zijn aangeschaft voor rekening en risico van de wederpartij op te slaan. Na opslag geldt een termijn van 1 maand waarbinnen de wederpartij Knol in staat moet stellen de werkzaamheden alsnog te verrichten c.q. de zaken alsnog te leveren. Een en ander, tenzij Knol uitdrukkelijk schriftelijk een andere termijn heeft gesteld.
 8. Indien de wederpartij ook na verloop van de in lid 7 van dit artikel bedoelde termijn in gebreke blijft aan zijn verplichtingen te voldoen, is de wederpartij in verzuim en heeft Knol het recht de overeenkomst schriftelijk en met onmiddellijke ingang, zonder voorafgaande of nadere ingebrekestelling, zonder rechterlijke tussenkomt en zonder tot vergoeding van schade, kosten en rente gehouden te zijn, geheel of gedeeltelijk te ontbinden. Knol is alsdan gerechtigd de zaken en/of materialen aan derden te verkopen.
 9. Het voorafgaande laat de verplichting van de wederpartij de overeengekomen c.q. bedongen c.q. verschuldigde prijs, alsmede eventuele opslag- en/of andere kosten te voldoen onverlet.
 10. Knol is bevoegd om – ter zake de nakoming van financiële verplichtingen van de wederpartij – vooruitbetaling of zekerheid van de wederpartij te verlangen, alvorens tot levering over te gaan c.q. met de te verrichten werkzaamheden te starten.

Artikel 7:              Voortgang levering 

 1. Knol kan niet eerder verplicht worden met de uitvoering van de werkzaamheden c.q. de levering van de zaken te beginnen, dan nadat alle daarvoor noodzakelijke gegevens in haar bezit zijn en zij de eventueel overeengekomen (vooruit)betaling heeft ontvangen. Bij hierdoor ontstane vertragingen, zullen de opgegeven (op)leveringstermijnen naar evenredigheid worden bijgesteld.
 2. Wanneer de werkzaamheden dan wel de leveringen door oorzaken buiten de schuld van Knol niet normaal of niet zonder onderbreking kunnen geschieden, is Knol gerechtigd de daaruit voortvloeiende kosten aan de wederpartij in rekening te brengen.
 3. Indien Knol c.q. de door haar ingeschakelde derden door toedoen van de wederpartij niet op de overeengekomen datum c.q. het overeengekomen tijdstip kan c.q. kunnen beginnen met de overeengekomen werkzaamheden, is Knol gerechtigd wachturen en/of de hieruit voortvloeiende kosten bij de wederpartij in rekening te brengen.
 4. Indien tijdens de uitvoering van de overeenkomst blijkt dat deze onuitvoerbaar is, hetzij ten gevolge van aan Knol niet bekende omstandigheden, hetzij door welke overmacht dan ook, zal Knol met de wederpartij in overleg treden over wijziging van de overeenkomst zodanig, dat de uitvoering van de overeenkomst wel mogelijk zal zijn. Knol zal de wederpartij daarbij informeren over de eventuele gevolgen voor de overeengekomen prijzen c.q. tarieven en/of de overeengekomen (op)levertermijnen. Een en ander behoudens wanneer uitvoering van de overeenkomst ten gevolge van de onbekende omstandigheden of overmacht nimmer mogelijk zal zijn. Knol heeft alsdan in ieder geval recht op volledige vergoeding van de reeds door Knol verrichte werkzaamheden c.q. leveringen.
 5. Het risico van de zaken die zich vanwege de uit te voeren werkzaamheden onder het beheer van Knol bevinden, blijft bij de wederpartij berusten. De wederpartij is verplicht de zaken adequaat verzekerd te hebben en te houden gedurende de tijd dat de zaken zich onder het beheer van Knol bevinden.
 6. Alle onkosten welke door Knol worden gemaakt ten verzoeke van de wederpartij komen geheel voor rekening van laatstgenoemde, tenzij partijen uitdrukkelijk schriftelijk anders zijn overeengekomen.

Artikel 8: Meer- en minderwerk

 1. Meer- en minderwerk dient mondeling of schriftelijk tussen Knol en de wederpartij overeengekomen te worden en zo nodig schriftelijk te worden bevestigd.
 2. Verrekening van meer- en minderwerk vindt plaats:
 3. Ingeval van wijzigingen in de oorspronkelijke opdracht;
 4. Ingeval van onvoorzienbare kostenverhogingen of -verlagingen en afwijkingen van verrekenbare en/of geschatte hoeveelheden.
 5. Verrekening van meer- en/of minderwerk geschiedt ineens bij de afrekening, tenzij partijen uitdrukkelijk schriftelijk anders zijn overeengekomen.

Artikel 9:             Emballage

 1. De niet voor eenmalig gebruik bestemde emballage, waarin de zaken worden afgeleverd, blijft eigendom van Knol en mag door de wederpartij niet voor andere doeleinden worden gebruikt, dan waarvoor ze is bestemd.
 2. Knol is gerechtigd voor deze emballage statiegeld bij de wederpartij in rekening te brengen. Knol is verplicht deze emballage terug te nemen, tegen de prijs die de wederpartij in rekening is gebracht. Een en ander, mits de emballage franco geretourneerd is binnen een door Knol bepaalde periode na de leveringsdatum c.q. op een door partijen overeengekomen tijdstip.
 3. Indien emballage beschadigd, incompleet of verloren is geraakt, dan is de wederpartij voor deze schade aansprakelijk en vervalt zijn recht op terugbetaling van het statiegeld.
 4. Indien de in lid 3 van dit artikel bedoelde schade hoger uitvalt dan het in rekening gebrachte statiegeld, is Knol gerechtigd de emballage niet terug te nemen. Knol kan de emballage dan tegen kostprijs, verminderd met het reeds betaalde statiegeld, bij de wederpartij in rekening brengen.

Artikel 10:           Oplevering en goedkeuring

 1. Knol is gehouden de wederpartij mede te delen dat het overeengekomen werk afgerond en de zaak waaraan de werkzaamheden zijn verricht gebruiksklaar is.
 2. Het werk wordt geacht conform de overeenkomst te zijn opgeleverd, indien de zaak gebruiksklaar ter beschikking van de wederpartij is gesteld, de wederpartij het werk heeft gecontroleerd en de opleverstaat c.q. werkbon voor goedkeuring door de wederpartij is getekend.
 3. Het werk wordt tevens geacht conform de overeenkomst te zijn opgeleverd, indien de wederpartij de zaak – voor zover mogelijk – in gebruik heeft genomen of binnen een termijn van 2 weken na voormelde mededeling dat het werk afgerond en de zaak gebruiksklaar is, niet heeft gereclameerd bij Knol.
 4. Nog niet verrichte c.q. nog niet beëindigde werkzaamheden van door de wederpartij ingeschakelde derden, welke van invloed zijn op een behoorlijk gebruik van de zaak, hebben geen invloed op de oplevering zijn van het door Knol verrichte en met de wederpartij overeengekomen werk.
 5. Ingeval de wederpartij na de in dit artikel bedoelde oplevering nog gebreken, onvolkomenheden e.d. met betrekking tot het opgeleverde werk constateert, zijn op deze gebreken, onvolkomenheden e.d. de bepalingen van artikel 11 van deze algemene voorwaarden van toepassing.

Artikel 11:           Reclames, klachten en retourzendingen

 1. De wederpartij is verplicht direct bij het in ontvangst nemen van de zaken tot controle ervan over te gaan. Eventuele zichtbare defecten, fouten, onvolkomenheden, gebreken en/of afwijkingen in aantallen, dienen te worden aangetekend op de vrachtbrief c.q. de begeleidingsbon en onmiddellijk, maar uiterlijk binnen 24 uur na ontvangst van de zaken, aan Knol te worden gemeld.
 2. Overige reclames – waaronder klachten ten aanzien van verrichte werkzaamheden – dienen per aangetekend schrijven direct na ontdekking aan Knol te worden gemeld. Alle gevolgen van het niet direct melden zijn voor risico van de wederpartij. De reclames dienen in ieder geval binnen 1 jaar na levering aan Knol te worden gemeld.
 3. Indien bovengemelde reclames niet binnen de daar bedoelde termijnen aan Knol kenbaar zijn gemaakt, worden de zaken geacht in goede staat te zijn ontvangen.
 4. De bestelde zaken worden in de bij Knol voorradige verpakkingen geleverd. Geringe afwijkingen ter zake opgegeven maten, gewichten, aantallen, kleuren e.d., gelden niet als tekortkoming aan de zijde van Knol.
 5. Ten aanzien van spoedreparaties kunnen geen reclames c.q. klachten geldend gemaakt worden.
 6. Reclames schorten de betalingsverplichting van de wederpartij niet op.
 7. Knol dient in staat te worden gesteld de klacht te onderzoeken. Indien voor het onderzoek naar de klacht retourzending noodzakelijk blijkt, geschiedt die slechts voor rekening en risico van Knol indien laatstgenoemde daarmee vooraf haar uitdrukkelijke schriftelijke instemming heeft betuigd.
 8. In alle gevallen geschiedt retourzending op een door Knol te bepalen wijze en in de originele verpakking c.q. emballage.
 9. Indien de zaken na aflevering van aard en/of samenstelling zijn veranderd, geheel of gedeeltelijk zijn be- of verwerkt, beschadigd of overgepakt, vervalt elk recht op reclame.
 10. Ingeval van terechte reclames zal de schade worden afgewikkeld krachtens het bepaalde in artikel 12 van deze algemene voorwaarden.

Artikel 12:           Aansprakelijkheid en garantie

 1. Knol kwijt zich van haar taak zoals van een bedrijf in haar branche mag worden verwacht, maar aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor schade, met inbegrip van overlijdens- en letselschade, gevolgschade, bedrijfsschade, winstdervingen en/of stagnatieschade, die het gevolg is van handelen of nalaten van Knol, haar personeel dan wel door haar ingeschakelde derden, tenzij dwingendrechtelijke bepalingen zich hiertegen verzetten.
 2. De in dit artikel opgenomen beperkingen van de aansprakelijkheid gelden niet indien de schade te wijten is aan opzet en/of bewuste roekeloosheid van Knol, haar directie en/of haar leidinggevend personeel.
 3. Onverminderd het bepaalde in de overige leden van dit artikel wordt de aansprakelijkheid van Knol, uit welke hoofde ook, beperkt tot het factuurbedrag van de geleverde zaken.
 4. Onverminderd het bepaalde in de overige leden van dit artikel is de aansprakelijkheid te allen tijde beperkt tot maximaal het bedrag van de door de assuradeur van Knol in het voorkomende geval te verstrekken uitkering, voor zover Knol hiervoor verzekerd is.
 5. Stelt de wederpartij materialen en/of onderdelen voor verdere verwerking of montage beschikbaar, dan is Knol verantwoordelijk voor een correcte verwerking c.q. montage, echter nimmer voor de materialen of onderdelen zelf.
 6. Indien zich in de bij de uitvoering van de werkzaamheden gebruikte materialen c.q. onderdelen of in de geleverde zaken zichtbare fouten, onvolkomenheden en/of gebreken voordoen die reeds op het moment van levering aanwezig moeten zijn geweest, verplicht Knol zich die materialen c.q. onderdelen c.q. zaken, naar zijn keuze, kosteloos te herstellen dan wel te vervangen.
 7. Knol staat in voor de gebruikelijke normale kwaliteit en deugdelijkheid van het geleverde; de feitelijke levensduur ervan kan echter nimmer worden gegarandeerd.
 8. Knol garandeert niet en wordt nimmer geacht gegarandeerd te hebben dat de geleverde zaken geschikt zijn voor het doel waarvoor de wederpartij deze wenst te bewerken, verwerken, doen gebruiken of gebruikt.
 9. Bij het gebruik van de voor de uitvoering van de overeenkomst benodigde materialen c.q. onderdelen baseert Knol zich voor de eigenschappen van deze materialen c.q. onderdelen op de informatie die de fabrikant van deze materialen c.q. onderdelen hierover verstrekt. Zo door Knol geleverde materialen door de fabrikant van een garantie zijn voorzien, zal die garantie op gelijke wijze tussen partijen gelden. Knol zal de wederpartij hierover informeren.
 10. Op door de wederpartij voorgeschreven materialen c.q. onderdelen e.d. en/of op eerder gebruikte materialen c.q. onderdelen e.d., die voor de reparatie c.q. het onderhoud zijn aangewend, wordt door Knol geen garantie verleend.
 11. De wederpartij verliest diens rechten jegens Knol, is aansprakelijk voor alle schade en vrijwaart Knol tegen iedere aanspraak van derden ter zake van schadevergoeding indien en voor zover:
 12. voormelde schade is ontstaan door ondeskundig en/of met instructies, adviezen of gebruiksaanwijzingen van Knol strijdig gebruik en/of ondeskundige bewaring (opslag) van de geleverde zaken door de wederpartij;
 13. voormelde schade is ontstaan door fouten, onvolledigheden of onjuistheden in gegevens, materialen, informatiedragers e.d. die door of namens de wederpartij aan Knol zijn verschaft en/of voorgeschreven.

Artikel 13:           Onderhoudsovereenkomst 

 1. Indien een afzonderlijke onderhoudsovereenkomst is gesloten in verband met het onderhoud gedurende een bepaalde periode, zal de wederpartij de geconstateerde gebreken – geheel overeenkomstig met de gebruikelijke procedures van Knol – aan Knol melden. Na ontvangst van de melding zal Knol naar beste vermogen eventuele gebreken her­stellen.
 2. In de tussen partijen gesloten onderhoudsovereenkomst zal in ieder geval worden opgenomen:
 3. de periodieke onderhoudsbijdrage en de termijn(en) van betaling;
 4. de looptijd en de regels omtrent het opzeggen van de onderhoudsovereenkomst;
 5. een specificatie van de onderhoudswerkzaamheden;
 6. een regeling betreffende de voorrijkosten;
 7. de door Knol gehanteerde onderhoudstarieven en prijzen.
 8. Indien de wederpartij een onderhoudsovereenkomst met Knol heeft gesloten, zal Knol al het noodzakelijke onderhoud verrichten. De gebruikte en/of vervangen c.q. geplaatste onderdelen worden bij de wederpartij in rekening gebracht op basis van het heersende prijspeil, tenzij partijen uitdrukkelijk schriftelijk anders zijn overeengekomen.
 9. Knol garandeert de goede uitvoering van de onderhoudswerkzaamheden en de daarbij gebruikte onderdelen gedurende een periode van 3 maanden, te rekenen vanaf het tijdstip dat de zaken weer ter beschikking van de wederpartij zijn gesteld. De garantie omvat het alsnog op juiste wijze uitvoeren van de niet of niet deugdelijk uitgevoerde onderhoudswerkzaamheden. Een en ander, tenzij partijen uitdrukkelijk schriftelijk anders zijn overeengekomen.
 10. Het onderhoud wordt verricht tijdens de bij Knol geldende werktijden op maandag t/m vrijdag, met uitzondering van algemeen erkende feestdagen, tenzij schriftelijk uitdrukkelijk anders tussen partijen is overeengekomen.
 11. De wederpartij kan de rechten en verplichtingen uit de onderhoudsovereenkomst niet zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Knol overdragen.

 

Artikel 14:           Betaling

 1. Knol is te allen tijde gerechtigd om (gedeeltelijke) vooruitbetaling of enige andere zekerheid voor betaling van de wederpartij te verlangen.
 2. Betaling dient binnen een vervaltermijn van 30 dagen na de factuurdatum te geschieden, tenzij partijen uitdrukkelijk schriftelijk anders zijn overeengekomen. Daarbij staat de juistheid van een factuur vast indien de wederpartij niet binnen deze betaaltermijn bezwaar heeft gemaakt.
 3. Indien een factuur na het verstrijken van de in lid 2 bedoelde termijn niet volledig is betaald, is de wederpartij aan Knol een vertragingsrente verschuldigd ter grootte van 2% per maand, cumulatief te berekenen over de hoofdsom. Gedeelten van een maand worden daarbij als volle maand gerekend.
 4. Indien na aanmaning door Knol betaling alsnog uitblijft, is Knol bovendien gerechtigd aan de wederpartij buitengerechtelijke incassokosten in rekening te brengen.
 5. De in lid 4 bedoelde buitengerechtelijke incassokosten bedragen bij vorderingen met een hoofdsom van maximaal € 25.000,00:
 6. 15% van het bedrag van de hoofdsom over de eerste € 2.500,00 van de vordering (met een minimum van € 40,00);
 7. 10% van het bedrag van de hoofdsom over de volgende € 2.500,00 van de vordering;
 8. 5% van het bedrag van de hoofdsom over de volgende € 5.000,00 van de vordering;
 9. 1% van het bedrag van de hoofdsom over de volgende € 15.000,00 van de vordering.
 10. Indien de hoofdsom meer bedraagt dan € 25.000,00, is Knol gerechtigd aan de wederpartij over de eerste € 25.000,00 buitengerechtelijke incassokosten conform lid 5 van dit artikel te berekenen en voor het meerdere buitengerechtelijke incassokosten ter grootte van 10% over dat meerdere aan de wederpartij in rekening te brengen.
 11. Voor de berekening van de buitengerechtelijke incassokosten is Knol gerechtigd na verloop van 1 jaar de hoofdsom van de vordering te verhogen met de in dat jaar conform lid 3 van dit artikel cumulatief opgebouwde vertragingsrente.
 12. Bij uitblijven van volledige betaling door de wederpartij, is Knol gerechtigd de overeenkomst, zonder nadere ingebrekestelling of rechterlijke tussenkomst, middels een schriftelijke verklaring te ontbinden of haar verplichtingen uit de overeenkomst op te schorten, totdat de betaling alsnog is geschied dan wel de wederpartij hiervoor deugdelijke zekerheid heeft gesteld. Voornoemd opschortingrecht heeft Knol eveneens indien zij al voordat de wederpartij in verzuim is met de betaling gegronde redenen heeft om aan de kredietwaardigheid van de wederpartij te twijfelen.
 13. Door de wederpartij gedane betalingen zullen door Knol ten eerste in mindering worden gebracht op alle verschuldigde rente en kosten en vervolgens op de opeisbare facturen die het langst openstaan, tenzij de wederpartij bij betaling uitdrukkelijk schriftelijk vermeldt dat de voldoening betrekking heeft op een latere factuur.
 14. a.   De wederpartij is niet gerechtigd vorderingen van Knol te verrekenen met eventuele tegenvorderingen die hij heeft op Knol. Dit geldt eveneens indien de wederpartij (voorlopige) surseance van betaling aanvraagt of in staat van faillissement wordt verklaard.
 15. Het bepaalde onder sub a. van dit lid is niet van toepassing op overeenkomsten met de consument.

Artikel 15:           Eigendomsvoorbehoud 

 1. Knol behoudt zich de eigendom van geleverde en te leveren zaken voor tot het tijdstip waarop de wederpartij aan diens ermee verbandhoudende betalingsverplichtin­gen jegens Knol heeft voldaan. Die betalingsverplichtingen bestaan uit het betalen van de koopprijs, vermeerderd met vorderingen ter zake van verrichte werkzaamheden die met die levering verband houden, alsmede vorderingen ter zake, eventuele, schadevergoeding wegens tekortschieten in de nakoming van verplichtingen aan de zijde van de wederpartij.
 2. Zaken waarop een eigendomsvoorbehoud rust, mogen door de wederpartij slechts in het kader van de normale bedrijfsuitoefening worden doorverkocht.
 3. Ingeval Knol een beroep doet op het eigendomsvoorbehoud, geldt de ter zake gesloten overeenkomst als ontbonden, onverminderd het recht van Knol vergoeding van schade, gederfde winst en interest te vorderen.
 4. De wederpartij is verplicht Knol terstond schriftelijk op de hoogte te stellen van het feit dat derden rechten doen gelden op zaken waarop krachtens dit artikel een eigendomsvoorbehoud rust.
 5. De wederpartij is tot het tijdstip waarop hij aan al zijn betalingsverplichtingen jegens Knol heeft voldaan, verplicht om de zaken waarop een eigendomsvoorbehoud rust zorgvuldig en als herkenbaar eigendom van Knol te bewaren.
 6. De wederpartij dient de zaken die onder eigendomsvoorbehoud zijn geleverd te verzekeren en verzekerd te houden gedurende de periode dat het eigendomsvoorbehoud erop rust. De wederpartij dient de polis van deze verzekering op eerste verzoek van Knol ter inzage te geven.

Artikel 16:           Retentierecht

 1. Knol is bevoegd de afgifte van de bestelde zaken alsmede de teruggave van de zaken van de wederpartij die ter montage c.q. onderhoud c.q. reparatie onder het beheer van Knol vallen op te schorten indien en gedurende de periode dat:
 2. de wederpartij de kosten van de werkzaamheden aan de zaken niet of niet in zijn geheel voldoet;
 3. de wederpartij de kosten van eerdere door Knol verrichte werkzaamheden aan de zaken niet of niet in zijn geheel voldoet;
 4. de wederpartij andere vorderingen die voortvloeien uit de contractuele relatie met Knol niet of niet in zijn geheel voldoet.
 5. Knol is nimmer aansprakelijk voor eventuele schade – van welke aard dan ook – die voortvloeit uit het door hem uitgeoefende retentierecht.

Artikel 17:           Pand

 1. Tot het tijdstip waarop de wederpartij volledig aan diens ermee verbandhoudende betalingsverplichtingen jegens Knol heeft voldaan, is de wederpartij niet bevoegd om:
 2. de zaken aan derden in onderpand te geven;
 3. een bezitloos pandrecht op de zaken te vestigen;
 4. de zaken voor opslag in de feitelijke macht van één of meerdere financiers te brengen.
 5. Handelt de wederpartij in strijd met het vorige lid, dan zal dat worden aangemerkt als een toerekenbare tekortkoming aan diens zijde. Knol kan dan, zonder tot enige ingebrekestelling te zijn gehouden, haar verplichtingen uit de overeenkomst opschorten dan wel de overeenkomst ontbinden, onverminderd het recht van Knol op vergoeding van schade, gederfde winst en rente.

Artikel 18:           Faillissement, beschikkingsonbevoegdheid e.d.

 1. Onverminderd het bepaalde in de overige artikelen van deze voorwaarden wordt de tussen de wederpartij en Knol gesloten overeenkomst ontbonden zonder dat rechterlijke tussenkomst en zonder dat enige ingebrekestelling zal zijn vereist, op het tijdstip waarop de wederpartij:
 2. in staat van faillissement wordt verklaard;
 3. (voorlopige) surséance van betaling aanvraagt;
 4. door executoriale beslaglegging wordt getroffen;
 5. onder curatele of onder bewind wordt gesteld;
 6. anderszins de beschikkingsbevoegdheid of handelingsbekwaamheid met betrekking tot diens vermogen of delen ervan verliest.
 7. Het in lid 1 van dit artikel bepaalde is van toepassing, tenzij de curator of de bewindvoerder de uit de overeenkomst voortvloeiende verplichtingen als boedelschuld erkent.

Artikel 19:           Overmacht

 1. Ingeval er sprake is van overmacht is Knol gerechtigd de overeenkomst te ontbinden dan wel de nakoming van haar verplichtingen jegens de wederpartij voor een redelijke termijn op te schorten zonder tot enige schadevergoeding gehouden te zijn.
 2. Onder overmacht wordt in het kader van deze algemene voorwaarden verstaan: een niet-toerekenbare tekortkoming aan de zijde van Knol, van de door haar ingeschakelde derden of toeleveranciers of een andere gewichtige reden aan de zijde van Knol.
 3. Indien er sprake is van overmacht als de overeenkomst ten dele is uitgevoerd, is de wederpartij gehouden zijn verplichtingen jegens Knol tot aan dat moment na te komen.
 4. Als omstandigheden waarin sprake zal zijn van overmacht zullen onder meer worden verstaan: oorlog, oproer, mobilisatie, binnen- en buitenlandse onlusten, overheidsmaatregelen, staking en uitsluiting door werknemers of dreiging van deze e.d. omstan­digheden, verstoring van de ten tijde van het aangaan van de overeenkomst bestaande valutaverhoudingen, bedrijfsstoringen door brand, natuurverschijnselen, door weersomstandigheden, wegblokkades e.d. ontstane transportmoeilijkheden en leveringsproblemen, ongeval of andere voorvallen.

Artikel 20:           Ontbinding, annulering, opzegging

 1. a.   De wederpartij doet afstand van alle rechten op ontbinding van de overeenkomst ex artikel 6:265 e.v. B.W. of andere wettelijke bepalingen, tenzij dwingendrechtelijke bepalingen zich hiertegen verzetten. Een en ander geldt onder voorbehoud van het recht de overeenkomst krachtens onderhavig artikel te annuleren c.q. op te zeggen.
 2. Het bepaalde in sub a. van dit lid is niet van toepassing op de overeenkomst met de consument.
 3. Onder annulering wordt in het kader van deze algemene voorwaarden verstaan: het vóór aanvang van de uitvoering van de overeenkomst beëindigen van de overeenkomst door één der partijen.
 4. Onder opzegging wordt in het kader van deze algemene voorwaarden verstaan: het na aanvang van de uitvoering van de overeenkomst beëindigen van de overeenkomst door één der partijen.
 5. Ingeval de wederpartij de overeenkomst opzegt c.q. annuleert, is hij aan Knol een door Knol nader te bepalen vergoeding verschuldigd. De wederpartij is gehouden alle kosten, schade alsmede de gederfde winst aan Knol te vergoeden. Knol is gerechtigd de kosten, schade en gederfde winst te fixeren en – naar haar keuze en afhankelijk van de reeds verrichtte werkzaamheden c.q. leveringen – 20 tot 100% van de afgesproken prijs bij de wederpartij in rekening te brengen.
 6. De wederpartij is tegenover de derden aansprakelijk voor de gevolgen van de annulering c.q. opzegging en vrijwaart Knol ter zake.
 7. Door de wederpartij reeds betaalde bedragen worden niet gerestitueerd.

Artikel 21:           Toepasselijk recht/bevoegde rechter

 1. Op de tussen Knol en de wederpartij gesloten overeenkomst is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. De geschillen die uit deze overeenkomst voortvloeien zullen eveneens naar Nederlands recht worden beslecht.
 2. Eventuele geschillen zullen worden beslecht door de bevoegde Nederlandse rechter, zij het dat Knol de be­voegdheid toekomt een zaak aanhangig te maken voor de bevoegde rechter in de plaats waar Knol is gevestigd, tenzij de kantonrechter ter zake bevoegd is.
 3. Voor geschillen met de consument geldt dat, binnen 1 maand nadat Knol aan hem kenbaar heeft gemaakt dat de zaak aan de rechter in de vestigingsplaats van Knol zal worden voorgelegd, de consument kenbaar kan maken dat hij kiest voor beslechting van het geschil door de wettelijk bevoegde rechter.
 4. Met betrekking tot geschillen die voortvloeien uit de overeenkomst gesloten met een wederpartij die gevestigd is buiten Nederland, is Knol gerechtigd te handelen conform het bepaalde in lid 3 van dit artikel of – naar haar keuze – de geschillen aanhangig te maken bij de bevoegde rechter in het land c.q. de staat waar de wederpartij gevestigd is.
Winkelwagen
Scroll naar boven